IM. ŚW. BRATA ALBERTA W ZAGÓRZU

tel./fax: 13 46 22 695

DZIAŁALNOŚĆ DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZAGÓRZU

Dom Pomocy Społecznej w Zagórzu jest placówką stacjonarną, zapewniającą całodobową opiekę dla osób w podeszłym wieku obojga płci. Warunki bytowe, rodzaj i zakres usług świadczonych przez dom dostosowane są do rodzaju i stopnia niepełnosprawności mieszkańców.
W najbliższym otoczeniu domu znajduje się niewielki ogród, umożliwiający mieszkańcom stały kontakt z przyrodą. W ogrodzie jest altanka, w której mieszkańcy spotykają się, odpoczywają na świeżym powietrzu.
Budynek jest wielokondygnacyjny z windą, bez barier architektonicznych, wyposażony w podjazdy dla wózków inwalidzkich, instalację P/POŻ , system przyzywowo-przyłóżkowy, wewnętrzną sieć telefonów umożliwiającą porozumiewanie się mieszkańców między sobą a także z personelem domu, oraz przyjmowanie telefonów z zewnątrz.
Dom przeznaczony jest dla 41 osób. Pokoje mieszkalne 1-, 2-, 3-osobowe wyposażone są w łóżko lub tapczan, stosownie do potrzeb mieszkańca. Każdy pensjonariusz ma swoją szafę i szafkę przyłóżkową . Poza tym każdy pokój wyposażony jest w stół, krzesła, a większość pokoi również w telewizory.
Łazienki, toalety i korytarze przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Prowadzimy dla mieszkańców kuchnię dostosowaną do ilości i rodzaju przyrządzanych potraw. Działa także pralnia ze stosownym zapleczem.

W domu znajdują się następujące pomieszczenia:
■ Pokój zabiegowy wyposażony standardowo,
■ Pomieszczenie do rehabilitacji wyposażone w aparaturę dostosowaną do rodzaju schorzeń mieszkańców Domu.
Poza tym mieszkańcy mają do dyspozycji różne pomieszczenia do wspólnego przebywania:
■ Sala zajęć do terapii,
■ Pokój dziennego pobytu z telewizorem i radiem, w którym organizowane są imprezy kulturalno-rozrywkowe i mieszkańcy spotykają się z ciekawymi ludźmi z Polski i z zagranicy.
■ Biblioteka
■ Kaplica
■ Kuchenka pomocnicza dla potrzeb mieszkańców.

Sposób organizacji i funkcjonowania domu jest dokumentowany. Prawa i obowiązki mieszkańców ustalane są przy udziale samorządu mieszkańców. Funkcjonowanie domu w poszczególnych sferach jego życia, sposoby postępowania w trudnych sytuacjach określają procedury postępowania.

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA DOMU.

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Zagórzu, ul. Ks. J. Winnickiego 1, funkcjonuje od marca 1994 r. Od 8 marca 2010 r. decyzją Wojewody Podkarpackiego na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr. 175, poz. 1362 z późn. zm.).
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Zagórzu otrzymała zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta dla osób w podeszłym wieku, z liczbą miejsc 41, w celu świadczenia przez tę placówkę zgodnie z jej typem, pomocy osobom w niej zamieszkałym na poziomie obowiązującego standardu na czas nieokreślony.

CELE DZIAŁALNOŚCI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę, zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne oraz umożliwia rozwój ich osobowości, a w szczególności:
■ Miejsce zamieszkania wyposażone w niezbędne meble i sprzęty, pościel, oraz środki utrzymania higieny osobistej, wyżywienie zgodne z obowiązującymi normami żywieniowymi, jak również dietetycznymi, wg wskazań lekarskich,
■ Opiekę lekarską i pielęgniarską,
■ Karmienie i ubieranie, mycie, kąpiele osób, które nie są w stanie samodzielnie wykonać tych czynności,
■ Zabiegi rehabilitacyjne,
■ Zabiegi usprawniania psychicznego poprzez różne formy terapii,
■ Leki i środki opatrunkowe wg wskazań lekarza.

Dom zatrudnia następujących pracowników:
■ Dyrektora,
■ Księgową,
■ Administratora,
■ Pracownika socjalnego,
■ Psychologa,
■ Rehabilitanta,
■ Instruktora kulturalno-oświatowego,
■ Pielęgniarki,
■ Opiekunki,
■ Pokojowe,
■ Kucharki,
■ Dietetyczkę,
■ Konserwatora,
■ Kierowcę,
■ Praczkę.
Ogółem 29 osób.

W organizowaniu życia mieszkańców DPS uwzględnia m.in. potrzeby:
■ Aktywnego trybu życia, zwłaszcza w stosunku do młodszych mieszkańców,
■ Dostępu do kultury i rekreacji (występy artystyczne, wycieczki),
■ Podtrzymywanie więzi rodzinnych, towarzyskich, kontaktów ze społecznością lokalną.

 

Organizacja i funkcjonowanie DPS-u uwzględniają stopień psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców, ich prawo do intymnego i godnego życia, ochronę dóbr osobistych, możliwość zachowania samodzielności i wyboru stylu życia.

KONTAKT

tel./fax: 13 46 22 695
e-mail: dpszagorz@onet.pl
Biuro czynne pn.-pt. 8.00 -16.00