Małżeństwo to w zamyśle Boga związek kobiety i mężczyzny. Związek ten jest nierozerwalny. Do sakramentu tego trzeba się należycie przygotować. Oto kilka rad praktycznych:

  1. Ustalenie i zarezerwowanie terminu w kancelarii. Według tradycji ślub kościelny zawierany jest w parafii Panny Młodej. W przypadku zmiany terminu należy o tym powiadomić, by nie blokować miejsca innym.  
  1. Protokół przedślubny

Na pierwszym spotkaniu (ok. 5 – 6 miesięcy przed ustaloną datą ślubu) spisuje się protokół przedślubny. Narzeczeni zgłaszają się wtedy do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

– dowód osobisty,

 – ostatnie świadectwa nauki religii (ze szkoły podstawowej i średniej lub indeks do bierzmowania),

 – metryka chrztu (termin ważności 6 miesięcy)- dotyczy osób chrzczonych poza naszą parafią

 – zaświadczenie o bierzmowaniu, jeżeli nie zaznaczono tego na świadectwie chrztu,

– zaświadczenie o ukończeniu katechezy przedmałżeńskiej i przedślubnej, 

– wdowiec – akt zgonu współmałżonka,

– inne dokumenty w zależności od sytuacji prawnej narzeczonych

– zaświadczenie z USC

Metrykę chrztu należy wybrać z parafii, gdzie się przyjmowało sakrament chrztu, z zaznaczeniem, że jest do ślubu kościelnego. Osoby, które nie były bierzmowane powinny przygotować się i przystąpić do tego sakramentu. W tym celu należy zgłosić się do kancelarii parafialnej celem omówienia szczegółów przygotowania do bierzmowania. W uzasadnionych przypadkach należy poprosić duszpasterza o indywidualne przygotowanie. Czas przygotowania zależy od częstotliwości spotkań i od dojrzałości wiary kandydata. Na podstawie skierowania od księdza przygotowującego, bierzmowanie przyjmuje się w wyznaczonej parafii lub archikatedrze.

Od 15 listopada 1998 roku obowiązuje w Polsce tzw. umowa konkordatowa zawarta pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stolicą Apostolską. Zgodnie z tą ustawą wszystkie osoby wyznania rzymsko-katolickiego mają możliwość zawierania tylko jednego ślubu – „konkordatowego”. Dwie oddzielnie ceremonie ślubne w kościele i Urzędzie Stanu Cywilnego nie są już konieczne, należy jednak pamiętać o wypełnieniu w odpowiednim czasie formalności w USC.

Z Urzędu Stanu Cywilnego należy wziąć zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa z prawa cywilnego. Zaświadczenie to nie może stracić ważności przed wyznaczoną datą ślubu. Nawet jeden dzień przekroczenia uniemożliwia jego wykorzystanie.

  1. Katechizacja przedślubna, poradnia

Spotkania w poradni rodzinnej powinny rozpocząć się najpóźniej na 3 miesiące przed planowaną datą ślubu. Składają się z konferencji głoszonych w odstępach miesięcznych i spotkań indywidualnych. Występują też w formie dni skupienia (sobota i niedziela) w rozmaitych ośrodkach rekolekcyjnych.

  1. Zapowiedzi

Po spisaniu protokołu, przez dwie kolejne niedziele, głoszone są zapowiedzi z ambony. Jeżeli narzeczeni są z różnych parafii, zapowiedzi muszą być wygłoszone w obu. Ksiądz spisujący protokół wydaje wówczas dokument polecający wygłoszenie zapowiedzi. Narzeczeni we własnym zakresie dostarczają go do właściwej parafii. Fakt wygłoszenia zapowiedzi musi być potwierdzony na tym zaświadczeniu, które następnie należy dostarczyć do kancelarii parafii, w której załatwiane są formalności przedślubne.

  1. Spowiedź

Pierwszą spowiedź przedślubną dobrze jest odbyć po spisaniu protokołu. Powinna mieć potwierdzenie spowiednika na specjalnym formularzu (nie mogą jej odbyć narzeczeni żyjący w konkubinacie).

Dzień lub dwa przed ślubem należy odbyć drugą spowiedź – również z potwierdzeniem od spowiednika. Przystępując do spowiedzi należy poinformować kapłana, że jest to 1-sza lub 2-ga spowiedź przedślubna.

  1. Pozostałe bardzo ważne informacje:

Z proboszczem i organistą uzgadnia się oprawę muzyczną.

W dniu ślubu należy przyjechać do kościoła około 15 minut przed uroczystością. Świadkowie (pełnoletni) zgłaszają się do zakrystii z obrączkami, które przekazują kapłanowi. Przynoszą również zaświadczenia o spowiedzi narzeczonych. Wtedy też narzeczeni wobec dwóch świadków i duchownego składają oświadczenie woli, przed rozpoczęciem obrzędu w kościele. Potwierdzają tym samym wolę zawarcia małżeństwa, To samo czynią świadkowie i kapłan asystujący przy zawieraniu sakramentu.

Wykonywanie zdjęć, nagrywanie i filmowanie powinno być ustalone wcześniej z kapłanem błogosławiącym dany związek małżeński. Życzenia powinno się przyjmować nie w kościele a przed kościołem (unikając rozsypywania czegokolwiek, co zaśmiecałoby obejście kościoła) lub w innym miejscu. Jeżeli życzenia są przyjmowane przed kościołem należy dopilnować, aby nie zakłócać uroczystości następnej pary przyjmującej sakrament małżeństwa.           

7. Po ślubie

Pięknym zwyczajem jest podziękowanie wszystkim, którym wdzięczni jesteśmy za wspólne świętowanie: Panu Bogu, Matce Najświętszej (przez modlitwę i złożenie bukietu na jej ołtarzu).